curl là lệnh để truyền dữ liệu đến hoặc từ máy chủ, sử dụng bất kỳ giao thức nào được hỗ trợ (HTTP, FTP, IMAP, POP3, SCP, SFTP, SMTP, TFTP, TELNET, LDAP hoặc FILE). curl được cung cấp bởi Libcurl. Công cụ này được ưu tiên để tự động hóa vì nó được thiết kế để hoạt động mà không cần sự tương tác của người dùng. curl có thể chuyển nhiều tệp cùng một lúc.

Lênh curl có thể sử dụng trực tiếp hay CMD của Windows hoặc Terminal của Linux mà không cần cài đặt thêm gói hỗ trợ.

Mình thường sử dụng Curl để test nhanh status của Website hoặc tải source code mà không cần phải dùng trình duyệt.

curl la gi

Sử dụng Curl với Website có giao thức https

Nếu bạn muốn tải Website dùng https bằng lệnh curl sẽ gặp lỗi:

curl: (35) schannel: next InitializeSecurityContext failed: Unknown error (0x80092012) - The revocation function was unable to check revocation for the certificate.

Vậy hãy thêm tham số -k vào.
Ví dụ: curl -k https://anonyviet.com

Thêm Referrer với lệnh Curl

Nếu muốn truy cập Website bằng lệnh Curl có Referrer, hãy dùng tham số --referer

Ví dụ: curl --referer 'https://google.com' -k https://anonyviet.com

Thêm Referrer rỗng với lệnh Curl

Dùng 2 dấu nhát đơn liên tục ''

Ví dụ: curl --referer '' -k https://anonyviet.com

Thêm User-Agent với lệnh Curl

User-Agent giúp Webserver định danh thiết bị, trình duyệt bạn đang truy cập vào trang Web. Để dùng User-Agent với lệnh curl, bạn thêm tham số --user-agent

Đặt user-agent trong dấu nháy kép ""

Ví dụ: curl --user-agent "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.65 Safari/535.11" -k https://anonyviet.com

Thêm User-Agent rỗng với lệnh Curl

Sử dụng 2 dấu nháy kép hoặc 2 dấu nháy đơn liên tục

READ  Cách xem ngày tốt chuyển nhà theo chuẩn phong thủy năm 2022

Ví dụ: curl --user-agent "" -k https://anonyviet.com hoặc

curl --user-agent '' -k https://anonyviet.comNgười nổi tiếng

Rate this post