Mới gần đây, cộng đồng mạng Trung Quốc vừa bùng nổ trend code hình trái tim của thủ khoa Lý trong phim “THẮP SÁNG ANH, SƯỞI ẤM EM”. Được biết cảnh tỏ tình siêu ngầu này xuất hiện trong tập 5 của bộ phim “Thắp sáng anh, sưởi ấm em” (Chiếc bật lửa và váy công chúa).

Đu trend code tỏ tình trái tim cùng thủ khoa Lý

Trái tim hồng ấm áp này được Lý Luân vẽ cho Chu Vân bằng code HTML. Sau đó vẫn không quên thách thức Chu Vân bằng cách kêu cô tự giải mã. Sở dĩ màn tỏ tình này hot và viral đến vậy là vì sự lãng mạn của cặp đôi này cùng với danh hiệu thủ khoa, học bá IT của Lý Luân.

Vậy nên trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cùng nhau đu trend bằng cách tạo code hình trái tim và up lên web để gửi crush tỏ tình nhé.

Tạo code tỏ tình hình trái tim

Đầu tiêu, các bạn tạo thư mục mới và đặt tên cho thư mục này là “Heart” hoặc bạn cũng có thể đặt tên khác tuỳ theo sở thích của bạn.

Tiếp theo trong thư mục này, các bạn tạo file index.html và copy đoạn code dưới đây vào file đó.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<HTML>

 <HEAD>

 <TITLE> New Document </TITLE>

 <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus">

 <META NAME="Author" CONTENT="">

 <META NAME="Keywords" CONTENT="">

 <META NAME="Description" CONTENT="">

 <style>

 html, body {

 height: 100%;

 padding: 0;

 margin: 0;

 background: #000;

}

canvas {

 position: absolute;

 width: 100%;

 height: 100%;

}

 </style>

 </HEAD>


 <BODY>

 <canvas id="pinkboard"></canvas>

 <script>

 /*

 * Settings

 */

var settings = {

 particles: {

  length:  500, // maximum amount of particles

  duration:  2, // particle duration in sec

  velocity: 100, // particle velocity in pixels/sec

  effect: -0.75, // play with this for a nice effect

  size:   30, // particle size in pixels

 },

};


/*

 * RequestAnimationFrame polyfill by Erik Möller

 */

(function(){var b=0;var c=["ms","moz","webkit","o"];for(var a=0;a<c.length&&!window.requestAnimationFrame;++a){window.requestAnimationFrame=window[c[a]+"RequestAnimationFrame"];window.cancelAnimationFrame=window[c[a]+"CancelAnimationFrame"]||window[c[a]+"CancelRequestAnimationFrame"]}if(!window.requestAnimationFrame){window.requestAnimationFrame=function(h,e){var d=new Date().getTime();var f=Math.max(0,16-(d-b));var g=window.setTimeout(function(){h(d+f)},f);b=d+f;return g}}if(!window.cancelAnimationFrame){window.cancelAnimationFrame=function(d){clearTimeout(d)}}}());


/*

 * Point class

 */

var Point = (function() {

 function Point(x, y) {

  this.x = (typeof x !== 'undefined') ? x : 0;

  this.y = (typeof y !== 'undefined') ? y : 0;

 }

 Point.prototype.clone = function() {

  return new Point(this.x, this.y);

 };

 Point.prototype.length = function(length) {

  if (typeof length == 'undefined')

   return Math.sqrt(this.x * this.x + this.y * this.y);

  this.normalize();

  this.x *= length;

  this.y *= length;

  return this;

 };

 Point.prototype.normalize = function() {

  var length = this.length();

  this.x /= length;

  this.y /= length;

  return this;

 };

 return Point;

})();


/*

 * Particle class

 */

var Particle = (function() {

 function Particle() {

  this.position = new Point();

  this.velocity = new Point();

  this.acceleration = new Point();

  this.age = 0;

 }

 Particle.prototype.initialize = function(x, y, dx, dy) {

  this.position.x = x;

  this.position.y = y;

  this.velocity.x = dx;

  this.velocity.y = dy;

  this.acceleration.x = dx * settings.particles.effect;

  this.acceleration.y = dy * settings.particles.effect;

  this.age = 0;

 };

 Particle.prototype.update = function(deltaTime) {

  this.position.x += this.velocity.x * deltaTime;

  this.position.y += this.velocity.y * deltaTime;

  this.velocity.x += this.acceleration.x * deltaTime;

  this.velocity.y += this.acceleration.y * deltaTime;

  this.age += deltaTime;

 };

 Particle.prototype.draw = function(context, image) {

  function ease(t) {

   return (--t) * t * t + 1;

  }

  var size = image.width * ease(this.age / settings.particles.duration);

  context.globalAlpha = 1 - this.age / settings.particles.duration;

  context.drawImage(image, this.position.x - size / 2, this.position.y - size / 2, size, size);

 };

 return Particle;

})();


/*

 * ParticlePool class

 */

var ParticlePool = (function() {

 var particles,

   firstActive = 0,

   firstFree  = 0,

   duration  = settings.particles.duration;

 

 function ParticlePool(length) {

  // create and populate particle pool

  particles = new Array(length);

  for (var i = 0; i < particles.length; i++)

   particles[i] = new Particle();

 }

 ParticlePool.prototype.add = function(x, y, dx, dy) {

  particles[firstFree].initialize(x, y, dx, dy);

  

  // handle circular queue

  firstFree++;

  if (firstFree  == particles.length) firstFree  = 0;

  if (firstActive == firstFree    ) firstActive++;

  if (firstActive == particles.length) firstActive = 0;

 };

 ParticlePool.prototype.update = function(deltaTime) {

  var i;

  

  // update active particles

  if (firstActive < firstFree) {

   for (i = firstActive; i < firstFree; i++)

    particles[i].update(deltaTime);

  }

  if (firstFree < firstActive) {

   for (i = firstActive; i < particles.length; i++)

    particles[i].update(deltaTime);

   for (i = 0; i < firstFree; i++)

    particles[i].update(deltaTime);

  }

  

  // remove inactive particles

  while (particles[firstActive].age >= duration && firstActive != firstFree) {

   firstActive++;

   if (firstActive == particles.length) firstActive = 0;

  }

  

  

 };

 ParticlePool.prototype.draw = function(context, image) {

  // draw active particles

  if (firstActive < firstFree) {

   for (i = firstActive; i < firstFree; i++)

    particles[i].draw(context, image);

  }

  if (firstFree < firstActive) {

   for (i = firstActive; i < particles.length; i++)

    particles[i].draw(context, image);

   for (i = 0; i < firstFree; i++)

    particles[i].draw(context, image);

  }

 };

 return ParticlePool;

})();


/*

 * Putting it all together

 */

(function(canvas) {

 var context = canvas.getContext('2d'),

   particles = new ParticlePool(settings.particles.length),

   particleRate = settings.particles.length / settings.particles.duration, // particles/sec

   time;

 

 // get point on heart with -PI <= t <= PI

 function pointOnHeart(t) {

  return new Point(

   160 * Math.pow(Math.sin(t), 3),

   130 * Math.cos(t) - 50 * Math.cos(2 * t) - 20 * Math.cos(3 * t) - 10 * Math.cos(4 * t) + 25

  );

 }

 

 // creating the particle image using a dummy canvas

 var image = (function() {

  var canvas = document.createElement('canvas'),

    context = canvas.getContext('2d');

  canvas.width = settings.particles.size;

  canvas.height = settings.particles.size;

  // helper function to create the path

  function to(t) {

   var point = pointOnHeart(t);

   point.x = settings.particles.size / 2 + point.x * settings.particles.size / 350;

   point.y = settings.particles.size / 2 - point.y * settings.particles.size / 350;

   return point;

  }

  // create the path

  context.beginPath();

  var t = -Math.PI;

  var point = to(t);

  context.moveTo(point.x, point.y);

  while (t < Math.PI) {

   t += 0.01; // baby steps!

   point = to(t);

   context.lineTo(point.x, point.y);

  }

  context.closePath();

  // create the fill

  context.fillStyle="#ea80b0";

  context.fill();

  // create the image

  var image = new Image();

  image.src = canvas.toDataURL();

  return image;

 })();

 

 // render that thing!

 function render() {

  // next animation frame

  requestAnimationFrame(render);

  

  // update time

  var newTime  = new Date().getTime() / 1000,

    deltaTime = newTime - (time || newTime);

  time = newTime;

  

  // clear canvas

  context.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);

  

  // create new particles

  var amount = particleRate * deltaTime;

  for (var i = 0; i < amount; i++) {

   var pos = pointOnHeart(Math.PI - 2 * Math.PI * Math.random());

   var dir = pos.clone().length(settings.particles.velocity);

   particles.add(canvas.width / 2 + pos.x, canvas.height / 2 - pos.y, dir.x, -dir.y);

  }

  

  // update and draw particles

  particles.update(deltaTime);

  particles.draw(context, image);

 }

 

 // handle (re-)sizing of the canvas

 function onResize() {

  canvas.width = canvas.clientWidth;

  canvas.height = canvas.clientHeight;

 }

 window.onresize = onResize;

 

 // delay rendering bootstrap

 setTimeout(function() {

  onResize();

  render();

 }, 10);

})(document.getElementById('pinkboard'));

 </script>

 </BODY>

</HTML>

Và đây là cấu trúc thư mục cơ bản của dự án này.

READ  Chai lover | Samir Showbiz |#shorts

Share Code Tỏ tình trái tim của thủ khoa Lý 18

Tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn đưa code trái tim này lên web nhé.

Đưa code lên website bằng Github Page

Đầu tiên, các bạn tải và cài đặt git tại đây. Tiếp theo là tạo tài khoản Github.

Sau khi tạo tài khoản Github xong, các bạn tạo repo mới bằng cách nhấn vào “Create a new respository” ở trang chủ.

Đặt tên repo theo ý bạn nhưng phải nhớ chọn “Public” đấy nhé rồi nhấn “Create respository”.

Share Code Tỏ tình trái tim của thủ khoa Lý 19

Quay trở lại máy tính, các bạn mở cmd tại thư mục Heart vừa tạo và gõ các lệnh git sau:

git init
git remote add origin "URL của repo vừa tạo"
git add --all

Share Code Tỏ tình trái tim của thủ khoa Lý 20

Thêm nội dung cho commit này bằng lệnh

git commit -m "nội dung bạn muốn"

Share Code Tỏ tình trái tim của thủ khoa Lý 21

Cuối cùng là đẩy repo này lên github bằng lệnh:

git push -u origin master

Share Code Tỏ tình trái tim của thủ khoa Lý 22

Quay lại trang github của repo và nhấn “Settings”.

Share Code Tỏ tình trái tim của thủ khoa Lý 23

Tiếp theo chọn “Pages”.

Share Code Tỏ tình trái tim của thủ khoa Lý 24

Trong Source, các bạn chọn “Deploy from a branch”.

Share Code Tỏ tình trái tim của thủ khoa Lý 25

Chọn branch là “master” và folder là “root”.

Share Code Tỏ tình trái tim của thủ khoa Lý 26

Nếu thành công thì các bạn sẽ thấy URL của web xuất hiện ở dưới Github Pages.

Share Code Tỏ tình trái tim của thủ khoa Lý 27

Còn không thì các bạn vào Actions -> General và chọn như hình dưới. Sau đó thực hiện lại việc chọn Source.

Share Code Tỏ tình trái tim của thủ khoa Lý 28

Vậy là các bạn đã đẩy code lên website thành công rồi đó. Đem đi tỏ tình với crush thôi nào.

Share Code Tỏ tình trái tim của thủ khoa Lý 29

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng code tỏ tình cũng dễ thương không kém dành cho những bạn thích màu vàng tại đây. Nếu crush vẫn còn chưa đồng ý nữa thì Anonyviet vẫn còn cả kho web tỏ tình như này nữa nhé.

READ  600BHP Volkswagen Golf R - Forza Horizon 5 | Thrustmaster T300RS

Share Code Tỏ tình trái tim của thủ khoa Lý 30



Người nổi tiếng

Rate this post